Görevlerimiz

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, personelin ve öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlamak, sosyal durumlarının düzeltilmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetlerde bulunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme, eğlenme ve spor alışkanlıkları kazandırmak amacıyla 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 Sayılı değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca kurulmuştur.
Bu amaç doğrultusunda; Üniversitemizdeki eğitim - öğretim süreçlerine paralel olarak personelimizin ve öğrencilerimizin; sosyal, kültürel, sportif etkinliklerden ve danışmanlık / rehberlik hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları ve engelli öğrencilerimizin yaşamsal faaliyetlerini kolaylaştırıcı faaliyetleri planlamak, yürütmek ve sürdürmek temel görevimizdir.

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
PERSONEL GÖREV DAĞILIMI
2020


Prof. Dr. Mehmet İNCE
Daire Başkan V. / Harcama Yetkilisi
 

Başkan dairenin yöneticisi ve temsilcisidir. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, işbölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlama yetkilerine sahiptir. Yetkilerini, yönetim kurulu ve Rektörlüğe karşı sorumlu olarak genel yönetim ilkelerine ve yönetmelik hükümlerine göre kullanır.

Dairenin yıllık bütçe ve çalışma programı tasarısını hazırlar, daire yürütme kurumuna sunar.
Dairede görevlendirilecek kişilerin seçimlerini yaparak, ilgili yasa ve yönetmelik uyarınca atamalarını yapılmasını Genel Sekreterlik kanalıyla Rektörlüğe önerilir.

Dairenin verdiği hizmetlerin neler olduğunu uygun araçlardan yararlanarak bütün öğrencilere duyurulmasını, bu hizmetlerden olabildiğince öğrencinin yararlanabilmesini sağlar. 

Ahmet YALKIN
Şube Müdürü / Gerçekleştirme Görevlisi / Taşınır Kontrol Yetkilis
i

Yetki, görev ve sorumlulukları;

 1. 03.02.1984 gün ve 1984 gün ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür Ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde başkanlığımızın tüm ihtiyaçlarının Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde satın alma işlemleri ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanununa Göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği normlarına uygun olarak yapılan harcamaların ödeme belgesine bağlanması ve tahakkuk işlemelerini İç Kontrol Standartları eylem planına uygun olarak yapılması ve kontrolünü,
 2. Yemek İhalesi ve devamında yemekhane ile ilgili iş ve işlemler ve hak edişlerin ödenmesi işlemlerinin takibini,
 3. Doğrudan temin yoluyla satın alma işlemlerinin takibini,
 4. Taşınır kayıt ve kontrol iş ve işlemlerinin takibini,
 5. SGK İş ve işlemlerinin takibini,
 6. Kantin ihaleleri ve kantinlerle ilgili tüm iş işlemlerin kontrolünü,
 7. Birimde genel temizlik ve düzenin sağlanmasını,
 8. Kültür ve Spor faaliyetlerinin plan ve icra edilmesini,
 9. Öğrenci iş ve işlemleri, (kitap standı, öğrenci kulüpleri, TÜSF, ÜNİLİG ile ilgili iş ve işlemlerin takibini,
 10. Öğrenci staj işlemleri ve yollukların kontrolünü,
 11. Evrak kayıt, arşiv hizmetlerinin kontrolünü,
 12. Personel iş ve işlemlerinin (izin yolluklar, maaş işlemleri vs.) kontrolünü,
 13. Evrak kayıt ve takibi( Adli ve tüm resmi kurumlar )  Başkanlığımız arşiv düzenini sağlamak ile ilgili iş ve işlemlerin takibini,
İş bu görev dağılımındaki görevleri ilgili personele yaptırır ve denetimini sağlar.
Daire Başkanı tarafından verilen diğer işlemleri ve işlemleri yürütür.

Ferat KAYA
V.H.K.İ.

 1. Doğrudan temin yoluyla satın alma işlemlerini,
 2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kantin ve diğer kiralama ve ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması ve takibini,
 3. Kısmi zamanlı öğrencilerin iş başvurularının alınması, işe başlama ve tüm işlemlerinin ( maaş, SGK ödemeleri ) yürütülmesinin sağlanması ve kontrolünü,
 4. MYS sisteminde Harcama onayı almak ve Ödeme Emri Belgesi işlemlerini,
 5. Stajyer öğrencilerin SGK ödemeleri iş ve işlemlerinin yapılması ve düzenli takibini,
 6. Başkanlığımız arşiv düzenini sağlamak ile ilgili iş ve işlemleri,
 7. Evrak kayıt ve takibinin yapılması, ( Adli ve tüm resmi kurumlar)
 8. Başkanlığımızın bünyesinde iç kontrol standartları uyum ve eylem planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları, faaliyet raporu, internet sayfa takibi ve performans programı stratejik plan işlemlerin takibi ve yapılmasını,
 9. Öğrenci kulüpleri ve öğrencilerle ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılması ve düzenli takibi,
 10. Katılım belgeleri, etkinliklerin duyuru sayfasında yayınlanması, elektronik posta yollanmasının takibini,
 11. Stant kiralama iş ve işlemelerinin yürütülmesi,
 12. Bankamatiklerin elektrik tüketim bedellerinin hesaplanarak ödenmesinin sağlanması iş ve işlemleri,
 13. Kantin ve yemekhanenin su ve elektrik tüketim bedellerinin hesaplanarak ödenmesinin sağlanması iş ve işlemleri,
 14. Kanun tüzük yönetmelik ve diğer mevzuattaki yenilikleri takip ederek Başkanlığımızı ilgilendiren konularla ilgili gerekli düzenlemeleri,
 15. İnternet sitemiz ile ilgili düzenlemeleri,
 16. Öğrencilerimize oryantasyon programları, mezuniyet törenleri ve üniversite tanıtım günleri programlarını,
 17. Evrak kayıt ve takibi( Adli ve tüm resmi kurumlar), Başkanlığımız arşiv düzenini sağlamak ile ilgili iş ve işlemlerini yerine getirir.
Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapar, iş akışında üstlerini bilgilendirir.
 
Mustafa YILDIZ
Bilgisayar İşletmeni / Maaş Mutemedi
 1. 4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamında mal ve hizmet satın alma işlemlerinin yürütülmesini,
 2. Kanun tüzük yönetmelik ve diğer mevzuattaki yenilikleri takip ederek Başkanlığımızı ilgilendiren konularla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını,
 3. İnternet sitemiz ile ilgili düzenlemeleri,
 4. Yemekhane KGS sistemi hesaplarının yapılması ve takibi iş ve işlemlerini,
 5. Görevlisi olmadığı zamanlarda KGS kart yükleme noktasında verilecek görevleri,
 6. Yemekhane elektrik ve su bedellerinin hesaplanması iş ve işlemlerini,
 7. Yemek kontrol formlarının düzenlenmesi ve kontrol teşkilatına sunulması,
 8. Aylık yemek sayılarının hesaplanması ve ilgili kişiye bildirilmesi,
 9. KGS sisteminde toplanan yükleme bedellerinin bankaya yatırılmasını,
 10. Yemekhanede öğle yemeğinde oluşacak olumsuzluk ve aksaklıkların sorumlu personele bildirmesini yerine getirir.
 11. Kasa defterinin doldurularak ilgili dekont ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi iş ve işlemleri,
 12. Yemek kotalarının ve listelerinin günlük olarak KBS Sistemine girilmesi, Daire Başkanlığı internet sitesinde yemek duyurularının yapılması iş ve işlemleri,
 13. MYS sisteminde Harcama onayı almak ve Ödeme Emri Belgesi işlemlerini,
 14. TÜSF, ÜNİLİG ile ilgili iş ve işlemleri,
 15. Yönetim Kurulu kararları ile ilgili iş ve işlemleri,
 16. Beslenme Birimi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması ve takibini,
 17. Öğrencilerin etkinliklere katılımları ile ilgili yollukların ve işlemlerin yapılmasını,
 18. Yemek bursu ile ilgili iş ve işlemleri,
 19. Personel iş ve işlemlerinin (maaş, izin, görevlendirme, yolluk vs.)yapılması ve düzenli takibini,
 20. Öğrenci yolluklarının yapılmasını,
 21. Yemekhane ile ilgili iş ve işlemlerin zamanında yapılması, düzenli takibi, (Menü hazırlama, denetimler, yemek hak edişlerinin ödenmesi, SGK işlemlerinin yapılması ve takibi yani ihale ile ilgili her türlü iş ve işlemler vb.)
 22. Evrak takibinin yapılması, ( Adli ve tüm resmi kurumlar),
 23. Doğrudan temin yoluyla satın alma işlemlerini,
 24. Halı sahanın tahsisi temizliği ve bakımı ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirir.
Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapar, iş akışında üstlerini bilgilendirir.

Ayhan OTHAN
Bilgisayar İşletmeni / Taşınır kayıt Yetkilisi

 1. Taşınır kayıt işlemlerini,
 2. Depolarda bulunan her türlü taşınırın düzenin sağlanarak kullanıma hazır bulundurulmasını,
 3. Mevcut taşınırların (yangın, su baskını, rutubet, hırsızlık, haşere vb) karşı her türlü güvenlik önleminin alınmasını,
 4. Başkanlığımızca ve öğrenci kulüplerimizce yapılacak etkinliklerde ve işlem süreçlerinde gerekli desteğin sağlanmasını,
 5. Kanun tüzük yönetmelik ve diğer mevzuattaki yenilikleri takip ederek Başkanlığımızı ilgilendiren konularla ilgili gerekli düzenlemelerin sağlanması,
 6. Evrak kayıt ve takibinin yapılmasını, ( Adli ve tüm resmi kurumlar)
 7. Başkanlığımız arşiv düzenini sağlamak ile ilgili iş ve işlemleri,
 8. Öğrenci kulüpleri ve öğrencilerle ilgili her türlü iş ve işlemlerin (araç ve salon tahsisi, katılım belgeleri, etkinliklerin duyuru sayfasında yayınlanması, mail atılmasının takibi vb.) yapılması ve düzenli takibini,
 9. Konferans salonunun düzenlenmesi, ses sisteminin çalıştırılması, diğer iş ve işlemler,
Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapar, iş akışında üstlerini bilgilendirir.

Kenan TÜZÜN
Hizmetli
 1. Yemekhane KGS sistemi görevlisi olarak KGS kart yükleme noktasındaki iş ve işlemleri,
 2. KGS sisteminde toplanan yükleme bedellerinin bankaya yatırılmasını,
 3. Yemekhanede oluşacak herhangi bir aksaklığı Şube Müdürüne bildirilmesni yerine getirir.
Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapar, iş akışında üstlerini bilgilendirir.
 
Mehmet BAŞARAN
Teknisyen


Yemekhane KGS sistemi görevlisi olmadığı zamanlarda KGS kart yükleme noktasındaki iş ve işlemleri,
Yemekhanede öğle yemeğinde oluşacak olumsuzluk ve aksaklıkları sorumlu personele bildirilmesini yerine getirir.
Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapar, iş akışında üstlerini bilgilendirir.
 
Süleyman KAHRAMAN
Teknisyen


Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapar, iş akışında üstlerini bilgilendirir.
 
ORTAK HUSUSLAR

 Her personel verilen görevi resmi olarak yerine getirmesi gereken sürede ifa etmek ve takibini yapmakla yükümlüdür.
 • Bütün personel işinin gereği olarak iş takibini yapacak, süreli evraklarla ilgili iş ve işlemleri yerine getirerek kendisine bir plan oluşturacak ve plana göre hareket edecektir. (örneğin ihale süresi bitmeden ihale takibi, staj yapan öğrenci evrakları vs.)
 • Yapılan iş ve işlemler bir rapor halinde her haftanın son günü birim müdürüne sunulacaktır.
 • Kurum iş ve işlemlerin geciktirilmesi yüzünden herhangi bir zarara uğratılmayacaktır, tüm personel yapacağı iş ve işlemlerle ilgili olarak kendisi sorumludur.
 • Mesai saatlerine riayet edilerek işe geliş ve gidişlere dikkat edilmesi, kılık kıyafete özen gösterilmesi önem arz etmektedir.
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını ilgilendirecek bütün mevzuatların gereklerine göre iş ve işlemlerinin yürütülmesi hususlarında gereğini önemle rica ederim.

 GÖREV KARŞILIKLARI

 • Mustafa YILDIZ’ın izinli veya raporlu olduğu zamanlarda yerine Ferat KAYA iş ve işlemleri yerine getirecektir.
 • Ferat KAYA’ nın izinli veya raporlu olduğu zamanlarda yerine Mustafa YILDIZ iş ve işlemleri yerine getirecektir.
 • Ayhan OTHAN’ın izinli veya raporlu olduğu zamanlarda yerine yukarıda belirtilen görevlerin karşılığı olarak (1,2,3,6,7,8.) maddelerde belirtilen hususlarla ilgili Ferat KAYA ve (4,5,9.) maddelerde belirtilen hususlarla ilgili Mustafa YILDIZ iş ve işlemleri yerine getireceklerdir.